Yajnayavalkya Smritivyakhya (Prayashchitadhya)

Ref
203
Pages
231
Script/language
Devanagari
Date digitised
February '2016