Vishvanatha Bhattah
Shringaravapika

  Awaiting image
  Ref
  3561
  Pages
  104
  Script/language
  Devanagari