Shadvimshabrahmanam (Prapathaka 1-5)

  Awaiting image
  Ref
  6848
  Pages
  61
  Script/language
  Devanagari