Jayadevah
Prasannaraghavam

  Awaiting image
  Ref
  5002
  Creation date
  1853 V.S.
  Pages
  148
  Script/language
  Devanagari