Vishvanatha
Grahalaghavavyakhya (Si Dd Hantarahasyo Daharanam)

  Awaiting image
  Ref
  1541_B
  Creation date
  1767 V.S.
  Pages
  67
  Script/language
  Devanagari